Vedtægter for Timring Vildbjerg Jagtforening

 

 

LOVE OG VEDTÆGTER
for
TIMRING – VILDBJERG JAGTFORENING
 
MIDT- OG VESTJYLLAND
 
KREDS 2
 
som organiseret under
 
Danmarks Jægerforbund
 
1.0         NAVN OG HJEMSTED:
1.1         Foreningens navn er: Timring-Vildbjerg Jagtforening.
1.2         Foreningens hjemsted er Herning Kommune.
 
2.0         FORHOLDET TIL DANMARKS JÆGERFORBUND:
2.1         Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for lokalforeningens vedtægter.
2.2         DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 
3.0         FORMÅL OG OPGAVER:
Foreningens formål er:
3.1         at varetage medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende
3.2         at højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme
3.3         at arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivne miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna, herunder hensigtsmæssig brug af de selvfornyende, naturgivne ressourcer
3.4         at foretage generelle administrative og praktiske opgaver indenfor jagt- og faunaforvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder
3.5         at støtte og fremme relevant faunaforskning
3.6         at tilstræbe en rimelig forvaltning af jagten i dens helhed
3.7         at arbejde for gennemførelse af nationale ordninger, der sikrer jægere med bopæl i Danmark jagtmuligheder på fiskeriterritoriet og offentligt ejede arealer
3.8         at yde service til medlemmerne.
DJ’s ledelse skal fremme formålene ved de fremgangsmåder, der til enhver tid anses for hensigtsmæssige, herunder ved
3.9         at varetage medlemmers interesser overfor offentlige myndigheder
3.10      at opretholde et optimalt service-, aktivitets- og uddannelsesniveau
3.11      at udgive et medlemsblad
3.12      at virke for, at Danmark opfylder sine internationale forpligtigelser i jagt-, natur- og miljøhenseende
3.13      at samarbejde med relevante danske og udenlandske interesseorganisationer om forvaltningen af fauna, natur og miljø.
 
4.0         OPTAGELSE:
4.1         Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person, og alle medlemmer kan aktiv deltage i alle foreningens aktiviteter.
 
5.0         OPHØR:
5.1         Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2         Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3         Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godtages af DJ’s hovedbestyrelse.
5.4         Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
 
6.0          KONTINGENT OG HÆFTELSE:
6.1          Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2         Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer, og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.3         Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.
 
7.0         ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
7.1         Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2         Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3         Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4         Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1.            Valg af dirigent
2.            Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3.            Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse, underskrift af revisor og formand
4.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5.            Valg af revisorer
6.            Indkomne forslag
7.            Eventuelt  
                                      
8.0       EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:            
8.1         Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftlig overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter en skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmer med mindst 1 uges varsel.
 
9.0         AFSTEMNINGER:
9.1         Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2         Hvert medlem har én stemme.
9.3         Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis ét medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4         Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5         Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.
9.6         Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
 
10.0      BESTYRELSEN:
10.1      Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2      Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
10.3      Valgperioden er 2 år. Ethvert medlem har pligt til at modtage valg. Genvalg kan finde sted, dog ikke mod et medlems ønske før eller efter lige så lang tid denne har virket i bestyrelsen.
10.4      Bestyrelsen konstituerer sig selv.
10.5      Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 medlemmer i bestyrelsen begærer det.
10.6      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
10.7      Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.8      Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
10.9      I foreningen skal forefindes en forhandlingsbog, og en regnskabsbog.
10.10    Forhandlingsbogen skal efter hvert møde underskrives af bestyrelsen.
10.11   Bestyrelsen kan med generalforsamlingens bemyndigelse hertil leje af egnede jagtarealer til brug af jagter for foreningens medlemmer.
             Foreningen må købe jordlod Albækvej 13 A 7480 Vildbjerg (matrikel 2an og 2af)
             Intet medlem har ret til jagtudøvelse på de lejede eller ejede arealer udover de af bestyrelsen fastsatte jagter.
             Overskridelse (vidnefast) vil medføre ekskludering af foreningen for bestandig.
             Der må på lejede/ejede arealer ikke udøves aktiviteter uden godkendelse af bestyrelsen.
10.12    Såfremt de fremtidige jagtlejekontrakter med Herning Kommune er mod betaling, gives hermed fuldmagt til at den siddende bestyrelse i Timring - Vildbjerg Jagtforening kan forhandle og indgå disse.
11.0    TEGNINGSRET:
11.1      Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2      Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
 11.3    I forbindelse med flugtskydningsbanen har bestyrelsen bemyndigelse til at ansøge om våbenpåtegning samt pligt til tilbagekaldelse af våbenpåtegninger
 
12.0      FORMUE OG REGNSKABSÅR:
12.1      Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2      Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.
12.3      Udvalgene er ansvarlige for økonomien i udvalgskasserne.
 
13.0      REVISION:
13.1     De to revisorer gennemgår regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse at foreningen administreres hensigtsmæssigt, og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
13.2      Revisorerne kan fortage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3      Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.  
 
14.0      SAMMENSLUTNING:
14.1      Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemme vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforeningen.
 
15.0      OPLØSNING:
15.1      Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige medlemmers stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2      Foreningens eventuelle formue skal, efter at alle forpligtigelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.
 
16.0      IKRAFTTRÆDEN:
16.1      Timring, den 20.02.2023
 
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/