Referat fra Generalforsamling 2024

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Timring, 19. 01.2024
Generalforsamling 2024
Der var 38 sjæle til stede, inklusiv bestyrelsen.
Vi mindedes Knud Maabjerg.
Mads Sloth blev valgt som dirigent.
 
Miljøpokal:
Ole Friis havde tilplantet 2 ha skov og lavet en sø på 5000 m2.
 
Beretninger:
Formand: Beretning for 2023:
Vi har i dag 204 medlemmer. Det er en tilbagegang på 6 medlemmer, men som fordeler sig på 122 ordinære (en tilbagegang på 3 ordinære), 49 ekstraordinære, 9 senior (1948), 6 æresmedlemmer, 8 husstand, 9 ungdom (16-25), 1 jagttegnsaspirant, en tilbagegang på 3 jagttegnsaspiranter. Dette er dog kun gældende, hvis de som er i restance får betalt, ellers er vi under de 200 medlemmer med kun 197.
Til ræveregulering i 2023 var der ikke mange ræve og kun gennemsnitligt 7 jægere pr. gang. Svend Andersen skød en ræv med et skud, så han vandt pokalen. Der var også ræveafslutning med spisning, hvor vi havde en hyggelig aften.
I denne sæson har vi en regulering tilbage, som er den 24. februar og der er afslutning om aftenen med spisning. Da der efter den sidste tilmeldingsfrist kun var 5 tilmeldte, skulle der gerne komme nogle flere tilmeldte på generalforsamlingen - ellers må vi aflyse.
Bukkejagten den 20. maj havde ca. 42 deltagere. Der var mange flotte bukke på paraden. Det var en god dag, og Bent Christensen vandt pokalen for bedste buk.
Der er afholdt bukkebrunch og fire efterårsjagter på golfbanen, hvor vildtudbyttet bestod af en forårsbuk, to duer, en and, seks sneppe, syv harer og en ræv. På andejagterne blev der skudt fire ænder. Tak til flugtskydningsudvalget for biksemaden. Tak til Ole Madsen for vildtmenuen til den sidste jagt.
På Præstbjerg er der skudt en forårsbuk, og der er afholdt fem efterårsjagter, hvor vildtudbyttet bestod af en dåspidshjort, to rådyr, tre harer og fire snepper.
På Knudmosejagten, hvor Ole Fris, Karl Varde og Ole Madsen deltog, bestod vildtudbyttet af fire snepper og en hare. Formanden havde hørt, at det var en dejlig dag med et rimeligt godt vejr.
2023 var året, hvor vi kunne afslutte vores jordkøb, som vi alle kan være stolte af at lykkes med. Det har givet omtale i diverse medier såsom Herning Folkeblad og bladet Jæger. Der har også været en jagtforening fra Nordjylland, som har kontaktet formanden og spurgt til, hvordan vi har gjort det, da de selv skulle i gang med noget jordkøb. Der blev indsamlet 803.300 kr., hvoraf 769.965 kr. er brugt til jordkøb, og resten - 33.335 kr. - er overført til vores konto fra Danmarks Jægerforbund.
Den 16. september afholdt vi åbent hus-arrangement for at fejre, at vi var ved vejs ende. Det var en god og flot dag, hvor der var mange fremmødte, som ville fejre det sammen med os. Tak til alle for at gøre det til en god dag.
Som mange af jer ved eller har set, er der fældet træer omkring klubhuset og læhegnet over mod Karl Chr. Vad. Da muligheden opstod for at få nogle træer omkring klubhuset fældet uden at vi skulle gøre det selv, sagde Bjørn og Formanden ja tak, da det var nogle store træer, som der ellers skulle lejes maskine til at håndtere. Efterfølgende blev der snakket om læhegnet over mod Karl Chr. Vad, og det blev besluttet, at hvis Karl også ønskede det, skulle de fældes, da det jo også var hans læhegn - og det gjorde han.
Der er efterfølgende spurgt til hvad vi tjente på flis. Dertil kan formanden kun svare: “Ingenting, men vi får planter og træer til en 7- rækker læhegn over mod Karl Chr.”
 
Det er også i år der skal forhandles ny jagtlejekontrakt for golfbanen og for Præstbjerg. For første gang i den tid Formanden har været med til at forhandle ny jagtlejekontrakt, var alle, som har lejet jagt ved kommunen, blevet indkaldt til møde. Det var et godt møde, hvor vi kom langt omkring, så her er noget af det vi kom frem til:
 • Ønske om at få fjernet tidsbegrænsningen på bukkejagten.
 • Ønske om at få fjernet ændrede særregler for kronvildt, så det kun er de almindelige lokale fredninger, som gælder.
 • Pristalsregulering ønskes fjernet, så det i stedet er én fast pris over hele lejeperioden.
 • Generelt ses øget brug af arealerne af andre brugergrupper. Fx mountainbikebane 
 • Fjernelse af skov kulturhegn.
 • Der ønskes ikke yderligere hegning til afgræsning af lysåbne naturarealer.
Så kan vi håbe på, at kommunen hører efter vores ønsker.
 
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet. Velkommen til Palle, der har overtaget pladsen efter Niels Jørn. Der skal også lyde en tak til alle i udvalgene for det gode arbejde, der bliver gjort.
 
Det var ordene
 
Kommentar til formandens beretning:
Vedr. Forhandling af jagtlejekontrakt: Man kunne godt rette lidt focus på at foreningsjagter er en mulighed for at ”uddanne” nye jægere i jægerhåndværket, og det burde kommunen også have en interesse i.
 
Flugtskydning:
Bjørn gav et lille tilbageblik på skydebanens udvikling, vha. ”skuddet”
Bla.
 • 1997 der kom automat baner  
 • 1998  indvielse af hus
Så der er sket noget før nu! 
 
Der siges tak til alle der har bidraget til køb af jord.
Åbent Hus arrangement på skydebanen forløb fint, godt fremmøde
Banen er lejet ud indimellem det giver lidt i kassen
Tak til Tina og Anni for hjælp i huset   
Hvis der er flere, der har lyst til at give en hånd ved flugtskydning, tager man gerne imod. 
7 hold til amtsturnering  sidste år.
Grillarrangementet til Vildbjerg Cup forløb rigtig fint og gav et pænt overskud og Flugtskydnings-udvalget siger  tak til alle hjælpere. 
Nyt i sidste sæson:  Dem der skyder holdskydning hjælper med at åbne baner.
Der arbejdes på en sportingbane
Og der skal bruges nye maskiner til jagtbanen
Aubo køkkener har sponsoreret nye skabe til ”rod” i klubhuset
Arbejdsdag 9/3 kl 9:00
Skydning starter i  år med to søndags-skydninger: 17/3  og 24/3  Kl.9 til 12
 
Hundeudvalg:
Jan  
Sidste år stort lydighedshold på 15 - 17 hunde
Prøven blev vundet af en Berner Sennenhund.
I år ligeledes godt gang i lydighedstræning med 16 hunde
Hundeudvalg deltog også ved  åbent hus arrangementet
 
Riffeludvalget:
John
Det er ikke nemt at få økonomien til at hænge sammen i riffeludvalget
Årsagen er, at udgifterne til baneleje er steget ift. da man havde adgang til hjemmeværns- banen. 
Hjortebanen koster også en del, men der er plads til flere deltagere.
Det er besluttet at det fremover koster 75 kr pr gang for at få økonomien til at hænge sammen.
Nyt arrangement på Ulfborg Hjortebane, der kommer mere info herom senere.
Kom gerne - alle får den hjælp, der er nødvendig, og der er ikke nogen der bliver gjort til grin.
 
Junior og ung jæger:
Jeanette
Udgifter det forgangne år - Slik til børn på åbent hus dagen.
Jeanette opfordrer til at forældre til børn kommer med ideer til arrangementer i fremtiden.
 
Regnskaber:
 • Hovedkasse:
Stort overskud i år pga overskud af jordkøb, der mangler dog stadig afregning til landmåler
Golfbane-jagter  - 2 ikke solgt
Præstbjergjagter -  flere usolgte jagter.

 
 • Flugtskydning
Grillarrangement ved Vildbjerg Cup gav ca. 8000 Kr. i overskud
Resterne fra Vildbjerg Cup, blev brugt i biksemad, som blev solgt på to golfbane jagter
 
Diverse valg:
 • Bestyrelse:
Kim Jensen genvalgt med 33 stemmer
Ole Madsen genvalgt med 32 stemmer
Flemming Kristiansen valgt ind med 12 stemmer, som afløser for Ernst Madsen
Niels Jørn Jørgensen er afgået som kasserer efter 1 år. Suppleant, Palle Petersen overtager posten som kasserer.
 
Nyvalgte suppleanter:
 Rikke Linneberg
 Preben Rokkjær  

 
 • Flugtskydning:
Emil Friis  nyvalgt til udvalget
Bjørn modtog genvalg

 
 • Hund:
Finn Sønderby Jacobsen nyvalgt
Jan Holmgaard genvalgt
Michael Wittrup genvalgt

 
 • Riffel:
Rikke Linneberg Kær modtog genvalg
Niels Jørgen Andersen modtog genvalg

 
 • Ungjæger udvalg kører videre som hidtil

 
 • Revisor 
Annette Bredkjær modtager genvalg.
 
Rovvildt pokal:
Alex opfordrer til at vores grej bliver brugt (fælder og kamera)
153 stykker rovvildt totalt 10150 point.
Knud Erik 5100 point
Ole Fris 2945 point
Bjørn Fris 630 point  
Johannes 630 point
Alex Overgaard  265 point
Markus Overgaard  210
 
Evt:
HUSK !!
Skriv hvad det er I betaler for, når der betales for jagt.
 
Præstbjerg skal det være dyrere ?
Udvalget omkring Præstbjerg har valgt at beholde prisen. 
 
Ny jord ved skydebane:
Der var lidt snak om afskydning i fremtiden.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for kommende sæson.
 
Garantbeviser: Var det en mulighed for at få lidt renter?
 
Kan man ændre vedtægter vedr. proces omkring afstemning til bestyrelsen, når der er folk der modtager genvalg.
Kan man ”klappe” som det er kutyme ved udvalgene?
Bestyrelsen undersøger, hvad juraen siger.
 
 
 
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/